Zákaznická linka: +420 703 30 00 70
Pondělí až pátek: 8:00–16:00 hodin

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky, které byly vydány společností TeleSim spol. s r.o., IČO: 24852805, se sídlem náměstí Gen. R. Tesaříka 253, Příbram I, 261 01 Příbram, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201530 (dále též „Společnost“ nebo „Poskytovatel“).

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné mezi Společností a jejím zákazníkem (dále též společně jako „smluvní strany“) od okamžiku, kdy zákazník objedná u Společnosti službu, a to buď písemně nebo prostřednictvím webové služby na webovém portálu www.centrum-tarifu.cz. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou mezi smluvními stranami platné a účinné za předpokladu, že mezi smluvními stranami nebude ujednáno jinak.

1.2. Poskytovatelem služby se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Společnost.

1.3. Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu, která objednala u Poskytovatele službu nebo u Poskytovatele jakýmkoli jiným způsobem učinila poptávku po službách poskytovaných Poskytovatelem za účelem uzavření smlouvy, učinění jejího návrhu, přistoupení k těmto všeobecným obchodním podmínkám nebo za účelem jiného vejití v kontakt s Poskytovatelem (dále též „kontaktování Poskytovatele“).

1.4. Externím poskytovatelem služeb s rozumí operátor nebo jiný obdobný poskytovatel telekomunikačních služeb, se kterým není Poskytovatel přímým obchodním partnerem a mezi nímž a zákazníkem zprostředkovává Poskytovatel uzavření smlouvy o poskytování některé ze služeb specifikovaných příkladnou v čl. II. těchto všeobecných smluvních podmínek.

1.5. Obchodním partnerem se rozumí obchodní partner Poskytovatele, se kterým má Poskytovatel zpravidla uzavřenou smlouvu, na základě které mezi nimi dochází k obchodní spolupráci, a který může (ale nemusí) mít uzavřenou smlouvu s externím poskytovatelem služeb.

1.6. Kontaktováním Poskytovatele podle těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí zejména:

 1. navázání kontaktu s Poskytovatelem prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněného na webovém portálu www.centrum-tarifu.cz či afilovaných (příbuzných) webových portálech a stránkách, jímž Poskytovatel umožnil umístit jako zdroj iframe ze svých webových stránek (dále jen „objednávkový formulář“),
 2. navázání kontaktu s Poskytovatelem prostřednictvím telefonu, a to jak prostřednictvím telefonického hovoru, tak prostřednictvím zprávy SMS,
 3. navázání kontaktu s Poskytovatelem prostřednictvím jakéhokoliv z elektronických nástrojů, zejména prostřednictvím e-mailu nebo jiného obdobného nástroje, například kontaktu prostřednictvím jakéhokoliv druhu zprávy z komunikačního nástroje ze sociálních sítí (např. zpráva z facebooku apod.).

II. Služba

2.1. Službou se podle těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí zejména, nikoliv však výlučně, nestranné a nezávislé porovnávání nabídek produktů poskytovatelů telekomunikačních služeb, dodávek energií, bankovních, finančních či pojišťovacích produktů a dalších obdobných produktů externích poskytovatelů služeb, a dále pak zprostředkování těchto produktů zákazníkům. Službou se rozumí také kontaktování zákazníka ze strany Poskytovatele na základě poptávky v objednávkovém formuláři a kontaktování zákazníka ze strany Poskytovatele v přiměřené době před ukončením smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a externím poskytovatelem služeb prostřednictvím Poskytovatele a učinění nabídky pokračování smlouvy nebo uzavření nové smlouvy za pro zákazníka výhodných podmínek.

2.2. Službou se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí také uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem nebo zprostředkování uzavření smlouvy mezi zákazníkem a externím poskytovatelem služeb Poskytovatelem.

2.3. Využitím služeb Poskytovatele nedochází bez dalšího ke vzniku právního vztahu mezi zákazníkem a externím poskytovatelem služeb. Vztah mezi zákazníkem a externím poskytovatelem služeb vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito subjekty. Zákazník se může před uzavřením smlouvy či před využitím služby seznámit s obchodními podmínkami jednotlivých externích poskytovatelů služeb.

2.4. Odkazy na obchodní podmínky (dominantních) mobilních operátorů, kteří jsou považováni za externí poskytovatele služeb ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou dostupné zde:

Vodafone Czech Republic a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.

2.5. Poskytovatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že využití služeb Poskytovatele je zásadně bezúplatné a Poskytovatel si za tyto služby nebude na zákazníkovi žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele žádat na zákazníkovi náhradu případné újmy.

III. Postup při poskytování služby

3.1. Při poskytování služby Poskytovatelem se postupuje tak, že zákazník si na webovém portálu www.centrum-tarifu.cz či afilovaných (příbuzných) webových portálech a stránkách vybere službu a zašle Poskytovateli prostřednictvím objednávkového formuláře, elektronicky nebo písemně objednávku služby. Odesláním objednávky zákazník současně přistupuje k těmto všeobecným obchodním podmínkám a vyjadřuje s nimi souhlas. Poté zašle Poskytovatel zákazníkovi akceptaci objednávky (dále jen „poskytnutí služby Poskytovatelem“) na jeho e-mailovou adresu zadanou do objednávkového formuláře a následně přistoupí Poskytovatel k poskytování služeb specifikovaných v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.2 Při zprostředkování služby zákazníkovi ze strany Poskytovatele externím poskytovatelem služeb se postupuje tak, že zákazník si na webovém portálu www.centrum-tarifu.cz či afilovaných (příbuzných) webových portálech a stránkách vybere službu a zašle Poskytovateli prostřednictvím objednávkového formuláře nebo písemně objednávku na zprostředkování služby u externího poskytovatele služeb. Odesláním objednávky zákazník současně přistupuje k těmto všeobecným obchodním podmínkám a vyjadřuje s nimi souhlas. Poskytovatel zajistí souhlas externího poskytovatele služeb s objednávkou zákazníka, vyhotoví smlouvy mezi externím poskytovatelem služeb a zákazníkem a zašle ji zákazníkovi k podpisu smlouvy na jím uvedenou adresu (dále jen „zprostředkování služby Poskytovatelem“). Zákazník je následně povinen zaslat podepsané znění smlouvy zpět na adresu Poskytovatele uvedenou v obchodním rejstříku, který obstará její podpis externím poskytovatelem služeb a doručení jednoho paré smlouvy oběma smluvním stranám, a to na své náklady.

3.3. Ustanovení předchozího odstavce se použije i na případ, kdy zákazník objedná službu u Poskytovatele, a ten zajistí její poskytnutí prostřednictvím svého obchodního partnera (dále jen „převod služby na partnera“). Zákazník souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně souhlasí s tím, že služba může být poskytnuta i způsobem uvedeným v tomto odstavci.

IV. Poskytování osobních údajů a jejich zpracování

4.1. Zákazník tímto bere na vědomí, že při poskytnutí služby podle těchto všeobecných smluvních podmínek dochází či může docházet k poskytování osobních údajů zákazníka Společnosti a jejich zpracování Společností, a to za účelem:

 1. nabídky a poskytování služby dle čl. II těchto všeobecných obchodních podmínek objednané zákazníkem u Společnosti,
 2. uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Společností na poskytování výslovně objednané služby dle čl. II těchto všeobecných obchodních podmínek,
 3. zasílání nebo poskytování informací o činnosti, službách a produktech Poskytovatele nebo externích poskytovatelů služeb nebo obchodních partnerů Poskytovatele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání tohoto souhlasu,
 4. shromažďování souborů cookies a jejich využití k následnému re-marketingu, tedy k zobrazování reklamy na produkty, o něž svojí návštěvou webových stránek Poskytovatele www.centrum-tarifu.cz nebo webů afilovaných (příbuzných) projevil zájem.

Zákazník s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů za výše uvedeným účelem a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti výslovně souhlasí.

4.2. Osobním údajem se podle GDPR a podle těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Poskytovatel zpracovává za účelem plnění smluv uzavřených se zákazníky, zprostředkování jednání o uzavření smlouvy se zákazníky, plnění právních povinností, zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb a produktů zákazníkům, ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele a vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů tyto osobní údaje zákazníka:

 1. jméno a příjmení
 2. telefonní číslo
 3. e-mail
 4. kontaktní adresa
 5. IČO, DIČ
 6. Další doplňující informace o jednotlivých produktech poptávaných ze strany zákazníka a další doplňující informace o zákazníkovi potřebné pro upřesnění srovnání / zkvalitnění služeb

4.3. Subjektem údajů podle těchto všeobecných obchodních podmínek je zákazník. Zákazník tímto jako subjekt údajů souhlasí s tím, aby údaje, které při objednávce nebo jinak sdělil Poskytovateli, byly zpracovány Poskytovatelem jako správcem jeho osobních údajů nebo Poskytovatelem pověřenou třetí osobou. Správce a zpracovatel osobních údajů zákazníka je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

4.4. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat zákazníkem poskytnuté údaje v souladu s GDPR, souvisejícími prováděcími právními předpisy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Zpracováním osobních údajů zákazníka je Poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu, s čímž zákazník tímto výslovně souhlasí. Na žádost zákazníka je Poskytovatel povinen sdělit zákazníkovi identifikační údaje osoby pověřené zpracováním jeho osobních údajů a informovat jej o jeho rozsahu.

4.5. Zpracováním osobních údajů se v souladu s GDPR a těmito všeobecnými obchodními podmínkám rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

4.6. Poskytovatel jako správce osobních údajů zákazníka tímto informuje především o jeho právu na přístup k osobním údajům, které správce uchovává (právo požadovat výpis těchto údajů), právu na opravu osobních údajů (právo požadovat opravu nepřesných, zastaralých nebo neúplných údajů), jakož i o dalších právech stanovených v příslušných ustanoveních GDPR. Poskytovatel tímto poskytuje zákazníkovi poučení, že těmito dalšími právy se rozumí právo:

 1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení ohledně rozsahu, způsobu spravování a zpracování osobních údajů,
 2. požadovat výmaz osobních údajů, pokud tyto nebyly poskytnuty na základě platného právního titulu Společnosti nebo byly uchovávané po stanovené době uložení,
 3. požadovat omezení zpracování na základě námitky vznesené zákazníkem v případech, kdy je možné omezení zpracování z titulu oprávněného zájmu zákazníka,
 4. bezplatně písemně zcela či zčásti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 5. být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů), v případě, že osobní údaje zákazníka nejsou zpracovávány v potřebném rozsahu a pro účely dle čl. 4.1 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo jsou zpracovány neoprávněně,
 6. podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, a to v případě, že Poskytovatel na žádost zákazníka týkající se jeho práv uvedených v tomto článku do 1 měsíce neodpoví a nápravu nezjedná či v případě jakéhokoli jiného porušení práv zákazníka na ochranu osobních údajů.

Je-li žádost zákazníka týkající se jeho práv uvedených v tomto článku zaslaná buď písemně na adresu Poskytovatele zapsanou v obchodním rejstříku, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@centrum-tarifu.cz , info@telesim.cz shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

4.7. Poskytovatel se zavazuje při nakládání s osobními údaji zákazníka je uchovávat tak, aby nedošlo k jejich odcizení, a znepřístupnit je třetím osobám za jiným účelem, než za jakým byl poskytnut souhlas zákazníkem k jejich zpracování dle čl. 4.1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel se dále zavazuje zachovávat o všech osobních údajích zákazníka mlčenlivost.

4.8. Osobní údaje jsou Společnostmi zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb a produktů.

4.9. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou byl Společnosti ke zpracování zákazníkem udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zákazníků, jež odvolají svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Společností bezprostředně vymazány.

4.10. Společnost osobní údaje zákazníků zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

4.11. Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

V. Zákaznická linka

5.1. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že telefonní hovory na zákaznické lince Poskytovatele mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze za účelem ochrany práv účastníků zákaznického vztahu. Obsah telefonických hovorů mezi zákazníkem a osobou zastupující při telefonickém hovoru Poskytovatele nesmí být poskytnut žádným třetím osobám, vyjma jejich poskytnutí externím poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům Poskytovatele. Při nakládání se záznamy telefonních hovorů je Poskytovatel povinen chránit práva a oprávněné zájmy zákazníka.

5.2. Při telefonních hovorech na zákaznické lince mohou být Poskytovatelem zákazníkovi poskytnuty neveřejné informace a neveřejné nabídky o službách a produktech Poskytovatele nebo o službách a produktech Poskytovatele, externích poskytovatelů služeb nebo obchodních partnerů Poskytovatele. Pro tento případ se zákazník zavazuje tyto neveřejné informace a neveřejné nabídky nesdělovat třetím osobám, nešířit je, nesdělovat je a nezveřejňovat je, a to ani ostatním poskytovatelům některé nebo některých ze služeb podle čl. II. těchto všeobecných smluvních podmínek, uživatelům internetových diskuzí, sociálnímu okolí apod.

5.3. V případě porušení ustanovení podle čl. 5.1. a čl. 5.2. se povinná osoba zavazuje uhradit druhé straně újmu, která z porušení povinnosti vznikne.

VI. Změna a výpověď obchodních podmínek

6.1. Poskytovatel je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to pouze za podmínky, že je taková změna všeobecných obchodních podmínek předvídatelná a pokud na jejím základě nedojde k nepřijatelnému zásahu do práv a oprávněných zájmů zákazníka. V případě jednostranné změny těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany Poskytovatele je Poskytovatel povinen o této změně informovat zákazníka uveřejněním zprávy (informace) na svých webových stránkách www.centrum-tarifu.cz, a to na stejné webové podstránce, na jaké jsou zveřejněny tyto všeobecné obchodní podmínky.

6.2. Zákazník je oprávněn změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí 15 dní a začíná běžet ode dne doručení výpovědi Poskytovateli na jeho e-mailovou adresu info@centrum-tarifu.cz, info@telesim.cz. Pokud Poskytovatel do uplynutí výpovědní doby zákazníkovi oznámením doručeným na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři nebo na e-mailovou adresu, za které výpověď od zákazníka obdržel, oznámí, že ve vztahu k zákazníkovi ponechává všeobecné obchodní podmínky v podobě před jejich změnou, zůstává zákazník konkludentní smlouvou (tj. smlouvou uzavřenou mezi zákazníkem a Poskytovatelem přistoupením k těmto všeobecným smluvním podmínkám, dále jen „konkludentní smlouva“) i těmito (nenovelizovanými) obchodními podmínkami nadále vázán a pro takový případ souhlasí s tím, aby výpověď byla považována za neúčinnou.

6.3. Jinak lze konkludentní smlouvu vypovědět výpovědí doručenou druhé smluvní straně na její e-mailovou adresu. Výpovědní lhůta činí 30 dní a po jejím uplynutí vázanost smluvních stran jejich konkludentní smlouvou i těmito všeobecnými obchodními podmínkami zaniká.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Zákazník elektronickým nebo jakýmkoliv jiným přistoupením k těmto všeobecným obchodním podmínkám s jejich zněním souhlasí a deklaruje vůli být těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil některý z jeho vlastních webových portálů nebo webových portálů afilovaných (příbuzných).

7.2. Zákazník elektronickým nebo jakýmkoliv jiným přistoupením k těmto všeobecným obchodním podmínkám potvrzuje, že mu jsou tyto všeobecné obchodní podmínky známy, že považuje každé jedno jejich ustanovení za platné, srozumitelné a určité, a ničeho proti všeobecným obchodním podmínkám ani jejich jednotlivým ustanovením nenamítá a dobrovolně s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

7.3. Ukážou-li se některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7.4. Poskytovatel prohlašuje, že není vlastněn ani spoluvlastněn žádným z externích poskytovatelů služeb (např. z řad operátorů, jejichž služby srovnává) a že s jednotlivými externími poskytovateli služeb (typicky s dominanty na trhu operátorů nebo s jinými operátory) spolupracuje výlučně na bázi smluvní odměny, kterou získává za poskytování marketingových služeb.

7.5. Veškeré spory z těchto všeobecných obchodních podmínek a z jakéhokoliv závazkového vztahu vzniklého mezi Poskytovatelem a zákazníkem budou řešeny podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů hmotného práva České republiky. Pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku řídí se vztahy mezi ním a Poskytovatelem též právními předpisy na ochranu spotřebitele. Za tímto účelem Poskytovatel zákazníka, který je spotřebitelem, tímto informuje, že v případě nespokojenosti se službou Poskytovatele je spotřebitel oprávněn podat stížnost k České obchodní inspekci, jejíž adresa je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 Praha 2, web: http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.

7.6. Pro účely kontaktování Společnosti včetně případného vyřizování stížností slouží adresa sídla Společnosti uvedená v těchto všeobecných obchodních podmínkách, případně elektronická adresa info@centrum-tarifu.cz , info@telesim.cz či telefonní kontakt +420 703 30 00 70.

7.7. Pokud vztah mezi Společností a zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné v sídle Poskytovatele zapsaném v obchodním rejstříku a dále na veřejně dostupném webovém portálu www.centrum-tarifu.cz nebo mohou být v případě žádosti zákazníka přiloženy v tištěné podobě ke smlouvě uzavřené mezi obchodním partnerem Poskytovatele a zákazníkem.

V Praze dne 1.1.2022

Zákaznická linka: +420 703 30 00 70
Pondělí až pátek: 8:00–16:00 hodin

Vaše zlatá rybka na dosah!

Zdarma porovnáme výhodnost tarifních služeb a najdeme vám ideální kombinaci mobilních, internetových a televizních služeb.

Chci porovnat tarify ›
© 2015 - 2024 CentrumTarifu.cz | Cookies
Vytvořil: Reklalink s.r.o.